Profiel

Wie is en wat doet de Culturele Raad Maassluis?

De Culturele Raad Maassluis is een Adviescommissie ingesteld door het College van Burgemeester en Wethouders met als doel het adviseren van Burgemeester en Wethouders en/of de gemeenteraad met betrekking tot het beleidsterrein Kunst en Cultuur. De Culturele Raad verstrekt deze adviezen gevraagd en ongevraagd. Ook voert de Culturele Raad culturele activiteiten uit of bevordert of initieert deze. Hierbij betrekt zij zo veel mogelijk de culturele verenigingen.

Doel > Het bevorderen van cultuur in Maassluis.

Organisatie
De CRM bestaat uit een Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris, algemeen adjunct) en een Algemeen Bestuur, met daarin naast de leden van het DB, de overige leden. Daarnaast beschikt zij over een aantal werkgroepen die zich richten op een specifiek aandachtsgebied. Dit om de doelstellingen zo evenwichtig mogelijk uit te kunnen voeren. Werkgroepen van de CRM kunnen worden aangevuld met externe personen.

Minimaal 8 maal per jaar komt de CRM bijeen voor een algemene vergadering. Deze zijn openbaar en worden vooraf aangekondigd in de Maassluise Courant De Schakel. Het dagelijks bestuur zorgt voor een effectieve, geordende vergadering. Zij stelt de agenda op en bereidt deze voor. Tevens overlegt het dagelijks bestuur periodiek met de wethouder van Cultuur.

Voor vragen kunt u met ons contact opnemen via e-mail: info@crmmaassluis.nl

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl