Profiel & Reglement

Wie is en wat doet de Culturele Raad Maassluis?

De Culturele Raad Maassluis is een Adviescommissie ingesteld door het College van Burgemeester en Wethouders met als doel het adviseren van dit College en/of de gemeenteraad met betrekking tot het beleidsterrein Kunst en Cultuur. De Culturele Raad verstrekt deze adviezen gevraagd en ongevraagd. Ook voert de Culturele Raad culturele activiteiten uit of bevordert dan wel initieert deze. Hierbij betrekt zij zo veel mogelijk de culturele instellingen.

De belangrijkste onderwerpen waar de Culturele Raad zich mee bezighoudt zijn: cultuur, kunst, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen.

Doel > Het bevorderen van cultuur in Maassluis.

Organisatie
De CRM bestaat uit een voorzitter, secretaris en maximaal acht leden. Daarnaast beschikt zij over een aantal werkgroepen die zich richten op een specifiek aandachtsgebied. Dit om de doelstellingen zo evenwichtig mogelijk uit te kunnen voeren. Werkgroepen van de CRM kunnen worden aangevuld met externe personen.

Minimaal achtmaal per jaar komt de CRM bijeen voor een algemene vergadering. Deze is openbaar en wordt vooraf aangekondigd in de plaatselijke media.
Inspreken kan alleen over een onderwerp dat op de agenda van deze vergadering staat. Zij, die willen inspreken, dienen dit minimaal één dag voor de vergadering aan de secretaris te melden onder vermelding van het agendapunt waarover men wil inspreken. De inspreektijd bedraagt vijf minuten. Insprekers dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn. De agendapunten waarover wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld. Aanmelden kan alleen via de mail: secretaris@crmmaassluis.nl

Voorzitter en secretaris zorgen voor een effectieve, geordende vergadering. Zij stellen de agenda op en bereiden de vergadering voor.
Tevens overlegt een CRM-delegatie regelmatig met de wethouder van Cultuur.

Vragen stellen of opmerkingen maken over onderwerpen die tot het werkterrein van de raad behoren kan altijd via e-mail: info@crmmaassluis.nl.

Reglement Culturele Raad Maassluis 2021

Copyright© Culturele Raad Maassluis 2016 | e-mail: info@crmmaassluis.nl